headline
Religion
ศาสนา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสรีในด้านการนับถือศาสนา คนไทยจึงเลือกนับถือศาสนาต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งก็ได้นับถือสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จนกลายเป็นรากฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ตาม ส่วนศาสนาที่นับถือกันมากรองลงไปคือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ตามลำดับ

ถึงแม้ว่าคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์แต่ดั้งเดิมอยู่ไม่น้อย งานประเพณี และพิธีต่างๆ จึงมักเห็นพิธีทางพุทธและพราหมณ์ผสมกันเสมอ

ทางด้านการท่องเที่ยว ศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างมาก อย่างเวลาไปเที่ยวที่ไหนคนไทยก็มักชอบทำบุญไหว้พระที่วัด ปัจจุบันจึงพบเห็นวัดใหญ่โตสวยงามอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวจนเป็นเรื่องธรรมดา และศาสนสถานต่างๆ ในเมืองไทยก็มีความสวยงามมากมาย ทั้งวัดไทย มัสยิด และโบสถ์คริสต์ ศาสนสถานแต่ละแห่งต่างก็มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรม บางแห่งก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและสืบทอดศิลปะของคนโบราณให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องยาวนาน